Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy TV là nền tảng chia sẻ video học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Docly

Quên/Đổi mật khẩu

Estimated reading: 1 minute

Nếu như bạn quên mật khẩu khi login thì chỉ cần chọn Quên mật khẩu rồi nhập email bạn đã dùng để đăng ký thành viên để nhận email link reset mật khẩu.

Nếu như muốn đổi mật khẩu khi đã login, bạn vào: Tài khoản của tôi → Thông tin tài khoản → Tên, email, mật khẩu → Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới → Lưu thay đổi.