Mathtasy HELP

Mathtasy HELP

Bạn có biết?

Mathtasy LIBRARY là một thư viện mở học thuật, kiến thức ở mọi lĩnh vực

Hiện tại, Mathtasy chưa hỗ trợ chức năng này. Bạn cần một tài khoản để sử dụng Mathtasy LIBRARY, một tài khoản để sử dụng Mathtasy TV, một tài khoản để sử dụng Mathtasy LINK, một tài khoản để sử dụng Mathtasy FILE và một tài khoản để sử dụng Mathtasy SHOP/HELP. Rất mong người dùng thông cảm vì sự bất tiện này. Trong tương lai, hệ thống sẽ cung cấp chức năng một tài khoản cho tất cả. Nếu muốn sự tiện lợi, bạn có thể tạo tài khoản giống nhau ở mọi nền tảng (nhưng sẽ ít an ninh hơn).

Share bài viết